DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Matematika pro střední školy


Učebnicová řada Matematika pro střední školy je 10dílná řada učebnic a pracovních sešitů, určená pro výuku na středních školách.

M_SS_ucebnicova sada v rade.jpg

1.–9. díl učebnicové řady sestává z učebnice, pracovního sešitu a průvodce pro učitele, v současné době se připravuje 10. díl.
K dispozici jsou všechny klíče k úlohám pracovního sešitu v sekci Ke stažení.

Vycházíme z tradičního pojetí matematiky, které dále obohacujeme:

 • funkčním rozdělením a strukturováním učiva,
 • zasazením nových informací do kontextu celého učiva předmětu,
 • provázáním matematiky s dalšími vyučovanými předměty a s praxí.

Učebnice a pracovní sešit jsou vytvořeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro střední odborné vzdělávání, odpovídají také požadavkům gymnázií.

Na obsahy jednotlivých dílů a navrhované rozvržení učiva se můžete podívat níže:
 

1. Základní poznatky
(25–40 vyučovacích hodin)

 • Přirozená čísla, celá čísla
 • Dělitel, násobek, nsn, NSD
 • Prvočíslo a číslo složené
 • Desetinná čísla, periodická čísla, zlomky, počítání s racionálními čísly
 • Převody jednotek
 • Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
 • Základy finanční matematiky
 • Reálná čísla, absolutní hodnota
 • Mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, odmocniny
 • Množiny a množinové operace
 • Výroky, složené výroky, kvantifikátory
 • Učebnicová sada již vyšla, podrobnosti najdete zde.

 

2. Výrazy, rovnice a nerovnice
(33–45 vyučovacích hodin)

 • Algebraické výrazy, mnohočleny
 • Operace s mnohočleny
 • Lomené výrazy
 • Výrazy s mocninami a odmocninami
 • Rovnice a rovnost, vyjádření neznámé ze vzorce
 • Lineární rovnice, úlohy o pohybu, společné práci a směsích
 • Lineární nerovnice a jejich soustavy o jedné neznámé
 • Lineární rovnice a nerovnice se dvěma neznámými
 • Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
 • Soustavy 3 lineárních rovnic se třemi neznámými
 • Kvadratická rovnice
 • Soustava lineární a kvadratické rovnice o dvou neznámých
 • Kvadratická nerovnice
 • Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru, metoda nulových bodů
 • Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 • Iracionální rovnice a nerovnice
 • Rovnice a nerovnice s parametrem
 • Učebnicová sada již vyšla, podrobnosti najdete zde.

 

3. Planimetrie
(22–35 vyučovacích hodin)

 • Základní pojmy (bod, přímka, úsečka, … a vzájemná poloha těchto útvarů)
 • Úhly a jejich vlastnosti, početní a grafické operace s nimi
 • Trojúhelníky a jejich vlastnosti, výpočty v trojúhelnících (obvod, obsah, …)
 • Čtyřúhelníky a jejich vlastnosti, výpočty ve čtyřúhelnících (obvod, obsah, …)
 • Mnohoúhelníky a jejich vlastnosti, související pojmy
 • Kruh, kružnice, jejich vlastnosti a výpočty v nich
 • Množiny bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy
 • Shodnost trojúhelníků, shodná zobrazení
 • Podobnost trojúhelníků, podobná zobrazení
 • Učebnicová sada již vyšla, podrobnosti najdete zde.

 

4. Funkce I
(32–45 vyučovacích hodin)

 • Funkce – základní pojmy
 • Vlastnosti funkcí
 • Lineární funkce, souvislosti mezi lineárními funkcemi, rovnicemi a nerovnicemi
 • Kvadratická funkce, souvislost mezi kvadratickými funkcemi, rovnicemi a nerovnicemi
 • Lineární lomená funkce
 • Funkce s absolutní hodnotou
 • Mocninné funkce
 • Učebnicová sada již vyšla, podrobnosti najdete zde.

 

5. Funkce II
(45–58 vyučovacích hodin)

 • Exponenciální funkce, její graf, vlastnosti a aplikace
 • Exponenciální rovnice
 • Logaritmická funkce, její graf a vlastnosti
 • Logaritmus, věty o logaritmech
 • Logaritmická rovnice
 • Goniometrické funkce, jejich vlastnosti a grafy, jednotková kružnice
 • Goniometrická rovnice, úprava goniometrických výrazů
 • Trigonometrie
 • Učebnicová sada již vyšla, podrobnosti najdete zde.

6. Stereometrie
(21–35 vyučovacích hodin)

 • Základní pojmy stereometrie (prostor, těleso, plášť,…)
 • Tělesa a jejich vlastnosti, objem a povrch
 • Polohové vlastnosti útvarů v prostoru
 • Řezy těles (krychle, kvádr, jehlan) a související výpočty
 • Metrické vlastnosti útvarů v prostoru
 • Učebnicová sada již vyšla, podrobnosti najdete zde.

 

7. Analytická geometrie,
část A: Analytická geometrie v rovině,
část B: Analytická geometrie v prostoru
(20–39 vyučovacích hodin)

 • Souřadnice
 • Vektory a operace s nimi
 • Parametrické vyjádření přímky
 • Obecná rovnice přímky
 • Polohové úlohy v rovině a prostoru
 • Metrické úlohy v rovině a prostoru
 • Další možná vyjádření přímky
 • Kuželosečky (kružnice, elipsa, parabola, hyperbola)
 • Kulová plocha
 • Učebnicová sada již vyšla, podrobnosti najdete zde.

8. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
(17–30 vyučovacích hodin)

 • Kombinatorické příklady řešené pomocí základních pravidel
 • Permutace a variace bez opakování a s opakováním
 • Kombinace bez opakování a s opakováním
 • Pravděpodobnost, sčítání a násobení pravděpodobností
 • Statistika a práce s daty, propojení s výpočetní technikou
 • Učebnicová sada iiž vyšla, podrobnosti najdete zde.

9. Posloupnosti, řady a finanční matematika
(18–20 vyučovacích hodin)

 • Základní poznatky o posloupnostech, vlastnosti posloupností, limita posloupnosti
 • Aritmetická posloupnost a její užití
 • Geometrická posloupnost a její aplikace ve finanční matematice
 • Nekonečná geometrická řada
 • Učebnicová sada iiž vyšla, podrobnosti najdete zde.

10. Komplexní čísla, základy diferenciálního a integrálního počtu
(0–30 vyučovacích hodin)

 • Komplexní čísla, jejich znázornění v Gaussově rovině
 • Algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla, početní operace a převody mezi jednotlivými tvary
 • Základy diferenciálního počtu (spojitost a limita funkce, derivace)
 • Užití diferenciálního počtu (průběh funkce, geometrické úlohy)
 • Základy integrálního počtu (primitivní funkce, určitý integrál a integrační metody)
 • Užití integrálního počtu (obsah rovinného útvaru, objem rotačního tělesa)

Rozvržení učiva ke stažení zde (v pdf).

Informační leták k představení učebnicové řady (v pdf zde1, zde2).